İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ (İhracat: 2017/4) Yayımlandı

Gümrük Bülteni 84

Başlık:   İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ (İhracat: 2017/4)

Amaç:   İhracat, transit ticaret, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerde; vergi, resim ve harç istisnası uygulaması suretiyle ihracatı arttırmak, ihraç ürünlerine uluslararası piyasalarda rekabet gücü kazandırmak ve ihraç pazarlarını geliştirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Tebliğ Sayısı:      (Tebliğ No:2017/4)

Düzenlemeyi Yapan Kurum:        Ekonomi Bakanlığı

Yürürlülük :        Bu Tebliğin 18. maddesinin beşinci fıkrası 1/1/2018 tarihinde, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Açıklamalar/Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar:

Firmaların vergi resim ve harç istisnasından yararlanması için bazı durumlarda belge düzenleyerek istisnadan yararlanabileceği belirtilmiş, dahilde işleme izin belgesi ve/veya vergi resim harç istisnası belgesi almaları şart konulmuş belgelerin düzenlenmesi, süresi ve kapsamına ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

Bazı işlemlerde ise ihracat ve ihracata ilişkin olduğunun tevsiki halinde işlem yapan kuruluşlarca resen vergi, resim ve harç istisnası uygulanır.

 

Vergi resim harç istisnası belgelerine ilişkin ihracat taahhütleri; belge süresi sonundan itibaren 3 (üç) ay içerisinde gerekli bilgi ve belgelerle müracaat edilmesi kaydıyla, Bakanlığın uygun görüşüne istinaden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen usuller çerçevesinde, anılan Bankanın ilgili şubesi tarafından kapatılır, kapatılma işlemi detaylarıyla tebliğde açıklanmış olup ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerde aracı ihracatçı kabul edilemeyeceği belirtilmiştir.

 

Belgesiz ihracat kredilerine ilişkin ihracat taahhütleri; Bakanlığın uygun görüşüne istinaden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen usuller çerçevesinde, krediyi kullanan firma; ana ortaklıksa kendisinin ve/veya grup firması, grup firmasıysa kendisinin ve/veya ilgili olduğu ana ortaklık ve/veya ilgili olduğu ana ortaklığın diğer grup firmaları tarafından gerçekleştirilen ihracatı tevsik eden gümrük beyannamelerine istinaden ilgili banka tarafından kapatılır.

İlgili Tebliğ'e ulaşmak için tıklayınız.